Приветствую Вас, Гость
Главная » Статьи » Мои статьи

В категории материалов: 2
Показано материалов: 1-2

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Современные технологии со все большим успехом используются в образовании. Мультимедиа входят в школы – общеобразовательные и языковые. Будь то аудиторные занятия или домашние задания – возможности их использования бесконечны.
Письмо мелом на зеленой доске неизбежно становится нафталиновым пережитком. Так же, как и учителя со стопками затасканных книжек под мышкой. Пользу современных технологий, которые проникают в образовательную сферу, постепенно начинают ощущать как учителя, так и ученики. Гаджет, прежде всего, делает учебный процесс более визуальным, информацию – презентабельной, а следовательно – более запоминаемой. Все когда-то записывалось мелом на доске, переписывалось в тетради, которые позже пополняли тонны макулатуры или занимали почетное место на пыльной полке в каком-нибудь укромном месте дома. Сейчас записи можно делать на новейших носителях, которые не отсыреют, не пожелтеют и не потеряются в бесконечных стопках бумажек.
Мои статьи | Просмотров: 172 | Добавил: Директор | Дата: 14.11.2014 | Комментарии (0)

Моніторинг професійної педагогічної майстерності 
Надійним інструментом , що дозволяє виміряти якість освіти і має особистісне спрямування, є комплексний моніторинг як цілісна система досліджень. 
Моніторинг як інформаційний супровід шкільної діяльності повинен охопити всі задачі, що постають перед школою. 
Моніторинг освітнього процесу - це механізм контролю і оцінки діяльності освітньої системи, і він має стати обов'язковою складовою системи державно - громадського управління освітою на всіх рівнях. 
Поняття моніторингу багатогранне і являє собою цілісний управлінський інструмент. Моніторинг- досить коректна форма діагностики. Моніторинговий підхід уможливлює реєстрацію змін , що відбуваються у навчальному процесі, дає матеріали й підстави для порівняння , для постійного аналізу. 
Технологію моніторингових досліджень проводимо в три етапи (див. схему 1). 
Які ж методи використовуємо для забезпечення якісного, об'єктивного, надійного результату моніторингу? 
Метод спостереження — найдоступніший спосіб збору інформа¬ції. Проте варто пам 'ятати : щоб уникнути суб'єктивності й однобіч¬ності, спостереження мають здійснювати кілька учасників моніторингу. 
Метод анкетування дозволяє з'ясувати не тільки думки, які нас цікавлять, а й вивчити схильності, зв'язки, оцінні судження досліджу¬ваних. Анкетне опитування проводимо письмово або на комп'ютері. Результативність його залежить від низки умов: результати опитування не будуть використані на шкоду, формулювання запитань мають бути чіткими, ясними, доступними. Запитання можуть бути відкриті (коли опитувані самі придумують відповідь), закриті (коли пропонується кілька можливих відповідей), напіввідкриті (коли до переліку можли¬вих відповідей вони дописують власні). 
Метод бесіди зобов 'язує прислухатися до думок, суджень суб'єктів моніторингу, щоб правильно визначити сутність проблеми. 
Метод соиіометричного вибору допомагає проникнути у взаємини досліджуваного колективу, виявити різні мікрогрупи. 
Метод ранжування — це розташування даних за значимістю (за рангом). Його можна використовувати стосовно особистості та для з'ясування її орієнтирів. 
Анкета-інтерв'ю має перевагу перед іншими методами в тому, що вона поєднує програмовані запитання і бесіду. Інформацію отри¬мують безпосередньо в контакті з досліджуваним. Цей метод містить також елементи спостереження та створення ситуацій. 

Моніторинг - стандартизоване спостереження за певним процесом , оцінка та прогнозування його подальшого стану. 
діяльності пед..колективу, внести корективи , спланувати подальшу роботу. 
Проблема моніторингу педагогічної майстерності вчителя актуальна і важлива. Це розв'язання багатьох питань : підвищення кваліфікації вчителів; задоволення їхніх професійних потреб у роботі; визначення сильних сторін вчителя. 
До функції моніторингу професійної педагогічної майстерності належать : 
1. Відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту . 
2. Експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних кадрів. 
3. Прогнозування розвитку школи на підставі отриманої інформації. 
4. Вирішення управлінських завдань. 
5. Оцінювання інноваційної діяльності, її ефективності. 
(схема 2) 
Схема 1 
Етапи моніторингових досліджень 

Схема 2 

Алгоритм запровадження моніторингу в навчально-виховний процес 

1. Підготовчий (організація діагностичного контролю), який пере¬дбачає визначення мети, об'єкта, термінів проведення, вивчення від¬повідної літератури. 
2. Практичний (пошук слабкої ланки (проблеми) у навчально-ви¬ховному процесі). Тобто це система фіксації, суть якої полягає в зборі інформації 

шляхом спостережень, співбесід, тестувань, анкетувань, проведення контрольних робіт. 
3. Аналітичний — механізм відстеження (обґрунтування причин виникнення слабкої ланки (проблеми). Аналіз і систематизація отрима¬ної інформації, розробка рекомендацій і пропозицій щодо подальшого корегування роботи та формування висновків. 
4. Технологічний — механізм корекції. Шляхом упровадження тех¬нологій здійснюється зворотний зв'язок. Підбір технологій корекційного впливу. Корекційний вплив за допомогою відповідного інстру¬ментарію. 

Проблеми, що виникають при впровадженні моніторингу: 
- відсутність сформованої теоретичної бази; 
- додаткове навантаження; 
- усвідомлення об”єктивності в оцінці роботи вчителя, навчального закладу; 
- неготовність до інновацій; 
- сумнів щодо впливу моніторингу на підвищення якості навчально-виховного процесу.

Методичні рекомендації щодо запровадження моніторингу якості освіти на рівні навчального закладу : 
1.Створити інформаційний ресурс, який забезпечує розуміння стану якості освіти на рівні навчального закладу. 
2.Забезпечити вчителів, учнів, батьків надійною інформацією про стан та розвиток системи освіти в школі. 
3.Зрозуміти особистий досвід кожного вчителя щодо організації і проведення процедур оцінювання. 
4.Відпрацювати власну систему моніторингу якості освіти. 
5.Виявити об”єктивні , надійні, вагомі аргументи для самооцінки діяльності школи і кожного вчителя. 

Структурна модель моніторингу якості загальної середньої освіти ( ЗСО ). 
Моніторинг якості ЗСО 
Якість навчання 
Якість знань Результати освітньої діяльності

Мои статьи | Просмотров: 159 | Добавил: Директор | Дата: 14.11.2014 | Комментарии (0)